Hoe en waarom verzamelt TNS Magazijn Meppel B.V persoonsgegevens?

TNS Magazijn Meppel B.V. verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen TNS Magazijn Meppel B.V. en een (potentiele) lid of aan de situatie dat een (potentiele) lid een mailtje stuurt aan TNS Magazijn Meppel B.V..

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat TNS Magazijn Meppel B.V. zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. TNS Magazijn Meppel B.V. vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met TNS Magazijn Meppel B.V.. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Wie is TNS Magazijn Meppel B.V. precies?

TNS Magazijn Meppel B.V. geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54262534, gevestigd aan de Eekhorstweg 31 A te Meppel, bereikbaar op telefoonnummer 053 7600 230 en per mail op [email protected].

Heeft TNS Magazijn Meppel B.V. een Functionaris Gegevensbescherming?

TNS Magazijn Meppel B.V. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft wel een bestuurslid aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Het betreft de heer Niels van de Groep. Het volledige adres vindt u onderaan dit statement.

Welke persoonsgegevens verwerkt TNS Magazijn Meppel B.V. en waarom doet zij dat?  

TNS Magazijn Meppel B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij het meest verwerkt zijn:

 • Identificatiegegevens (bijvoorbeed: naam, mailadres, telefoonnummer)
 • Locatiegegevens (woonadres)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens).

Als je de website van TNS Magazijn Meppel B.V. bezoekt, verwerkt zij ook nog andere gegevens dan hiervoor aangegeven. Dat kan gaan om:

 • IP-adres, locatie, interesses en persoonlijke kenmerken (leeftijdscategorie, interessegebieden, inkomenscategorie).

Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met een lid tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten TNS Magazijn Meppel B.V. en het lid immers met elkaar kunnen communiceren.

Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren.

Het derde hoofddoel is om facturatie van de producten mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren.

Het vierde hoofddoel is marketingactiviteiten uitvoeren met als doel meer leden te krijgen of een grotere naamsbekendheid te verwerven.

Het laatste hoofddoel is om het lid te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

Mág TNS Magazijn Meppel B.V. die gegevens verwerken?

TNS Magazijn Meppel B.V. verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een lid en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een bestelling geplaatst wordt of als TNS Magazijn Meppel B.V. zelf een bestelling plaatst. Verder verwerkt TNS Magazijn Meppel B.V. persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor TNS Magazijn Meppel B.V. redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt TNS Magazijn Meppel B.V. in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus

 • Dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
 • Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TNS Magazijn Meppel B.V. (of een derde).
 • Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor TNS Magazijn Meppel B.V. noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren, zij kan geen administratie bijhouden, enz. zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van het lid. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. TNS Magazijn Meppel B.V. meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat TNS Magazijn Meppel B.V. uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. TNS Magazijn Meppel B.V. neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat TNS Magazijn Meppel B.V. de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt TNS Magazijn Meppel B.V. alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken. 

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

TNS Magazijn Meppel B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft TNS Magazijn Meppel B.V. overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals TNS Magazijn Meppel B.V. zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.

TNS Magazijn Meppel B.V. beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met partijen die in een directe relatie staan tot de vereniging.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. TNS Magazijn Meppel B.V. geeft een aantal persoonsgegevens door aan derde landen. Dit gebeurt alleen naar landen waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

TNS Magazijn Meppel B.V. bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat TNS Magazijn Meppel B.V. heeft opgesteld.

Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is TNS Magazijn Meppel B.V. allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft TNS Magazijn Meppel B.V. waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van het lid een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft TNS Magazijn Meppel B.V. zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar leden. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij TNS Magazijn Meppel B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als TNS Magazijn Meppel B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

TNS Magazijn Meppel B.V.
De heer Niels van de Groep
Eekhorstweg 31-A
7942 KC Meppel
[email protected]
053 7600 230

TNS Magazijn Meppel B.V. zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat TNS Magazijn Meppel B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Is er bij TNS Magazijn Meppel B.V. sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij TNS Magazijn Meppel B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. 

Wat moet ik nog meer weten?

 1. Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft TNS Magazijn Meppel B.V. een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.
 2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft TNS Magazijn Meppel B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. TNS Magazijn Meppel B.V. beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.
 3. Het privacybeleid van TNS Magazijn Meppel B.V. ziet ook op zaken die los staan van haar relaties met haar leden. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van partners.
 4. TNS Magazijn Meppel B.V. zorgt ervoor dat al haar bestuurders bekend zijn met haar privacybeleid en dat zij ook doordrongen zijn van het belang daarvan. Alle bestuurders zijn verplicht om persoonsgegevens geheim te houden.
 5. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. TNS Magazijn Meppel B.V. heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 1.0, dd 20-6-2018